U.S.S.R.      

Events taking place in U.S.S.R.

Matches
 
     Rokhlin, Y.G. - Model, A.Y. 1929    U.S.S.R.
     Goglidze, V.A. - Nenarokov, V.I. 1930    U.S.S.R.