Tiflis      

Events taking place in Tiflis (now Tblisi, Georgia)

Matches
 
     Solovtsov, A.V. - Smitten, A. 1877    Tiflis (now Tblisi, Georgia)
     Dadiani, A.D. - Smitten, A. 1888    Tiflis (now Tblisi, Georgia)