Gleiwitz      

Events taking place in Gleiwitz, Silesia (now Gliwice, Poland)

Tournaments
 
**  Gleiwitz 1927    14th Schleswig Chess Union Congress