Moscow or Leningrad (?) 1927
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Zubarev, Nikolay    2408 (38) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2426 (36) 1 /
 
Verlinsky, Boris    2458 (47) 0 /
Rabinovich, Ilya    2488 (41) 2 /
 
Dus-Chotimirsky, Fedor    2463 (43) 1 /
Romanovsky, Peter    2540 (36) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2412 (62) 1 /
Gothilf, Solomon    2362 (43) 1 /
 
Sergeev, Alexander    2379 (37) 1.5 /
Kubbel, Arvid    2374 (44) 0.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2415 (34) 0.5 /
Botvinnik, Mikhail    2505 (39) 1.5 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2336 (37) 2 /
Rokhlin, Yakov    2274 (36) 0 /
 
Pavlov-Pianov, Nikolay    2315 (39) 0.5 /
Model, Abram    2386 (37) 1.5 /
 
Slonim, Solomon    2333 (42) 1 /
Golubev, Ivan    2290 (45) 1 /
 
Bernstein, A.S.    2375 (53) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2382 (55) 1 /
 
Grekov, Nikolay    2263 (47) 0.5 /
Kagan, Moisey    2264 (61) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2343 (42) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2323 (46) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2273 (52) 0.5 /
Fedoseev, Sergei    2157 (101) 1.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2347 (72) 1.5 /
Travin, Lev    2251 (58) 0.5 /
 
Geiler, Grigory    2205 (44) 0.5 /
Alatortsev, Vladimir    2375 (53) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2357 (46) 1.5 /
Perfiliev, Alexander    2247 (42) 0.5 /
 
Panov, Vasily    2407 (56) 1.5 /
Salmiņs, Nikolajs    2077 (139) 0.5 /
 
Yudkovsky, M.I.    2232 (64) 1 /
Ragozin, Viacheslav    2314 (47) 1 /
 
Radugin, A.V.    2117 (69) 0.5 /
Rivlin, B.K.    2240 (57) 1.5 /
 
Panchenko, Nil    2170 (47) 0.5 /
Yuriev, Vladimir    2133 (58) 0.5 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2157 (55) 0.5 /
Zhilin    2397 (74) 1.5 /
 
Musatov, V.N.    2151 (62) 0.5 /
Yuriev, Boris    2155 (77) 1.5 /
 
Karpenko, Nikolay    2229 (89) 1.5 /
Ravinsky, Grigory    2325 (49) 0.5 /
 
Dlugach    2 /
Pankratiev    0 /
 
Fogelevich, Fedor    2057 (156) 1 /
Weinstein, Samuil    2237 (57) 1 /
 
Scadrin    0 /
Gorfinkel, Alexander    2164 (57) 2 /
 
Morachevskaya, Olga    0 /
Girvidz, Maria    2 /
 
Rubtsova, Olga    1.5 /
Ageeva, Lidia    0.5 /
 
Kopieva, Ms.    0 /
Tikhomirova, Irina    2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Moscow - Leningrad Team Match
Place: Moscow or Leningrad (?)
Start date: 1927
End date: 1927
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 190

Tournament page created: 16 Dec. 2018