Moscow or Leningrad (?) 1927
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Zubarev, Nikolay    2409 (38) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2427 (36) 1 /
 
Verlinsky, Boris    2459 (47) 0 /
Rabinovich, Ilya    2489 (41) 2 /
 
Dus-Chotimirsky, Fedor    2464 (43) 1 /
Romanovsky, Peter    2541 (36) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2413 (62) 1 /
Gothilf, Solomon    2363 (43) 1 /
 
Sergeev, Alexander    2380 (37) 1.5 /
Kubbel, Arvid    2376 (44) 0.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2417 (34) 0.5 /
Botvinnik, Mikhail    2507 (39) 1.5 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2337 (37) 2 /
Rokhlin, Yakov    2275 (36) 0 /
 
Pavlov-Pianov, Nikolay    2317 (39) 0.5 /
Model, Abram    2387 (37) 1.5 /
 
Slonim, Solomon    2334 (42) 1 /
Golubev, Ivan    2291 (45) 1 /
 
Bernstein, A.S.    2376 (53) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2383 (55) 1 /
 
Grekov, Nikolay    2264 (47) 0.5 /
Kagan, Moisey    2265 (61) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2344 (42) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2324 (46) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2274 (52) 0.5 /
Fedoseev, Sergei    2158 (101) 1.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2348 (72) 1.5 /
Travin, Lev    2252 (58) 0.5 /
 
Geiler, Grigory    2207 (44) 0.5 /
Alatortsev, Vladimir    2376 (53) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2358 (46) 1.5 /
Perfiliev, Alexander    2248 (42) 0.5 /
 
Panov, Vasily    2408 (56) 1.5 /
Salmiņs, Nikolajs    2077 (139) 0.5 /
 
Yudkovsky, M.I.    2233 (64) 1 /
Ragozin, Viacheslav    2315 (47) 1 /
 
Radugin, A.V.    2118 (69) 0.5 /
Rivlin, B.K.    2241 (57) 1.5 /
 
Panchenko, Nil    2171 (47) 0.5 /
Yuriev, Vladimir    2134 (58) 0.5 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2158 (55) 0.5 /
Zhilin    2398 (74) 1.5 /
 
Musatov, V.N.    2152 (62) 0.5 /
Yuriev, Boris    2156 (77) 1.5 /
 
Karpenko, Nikolay    2230 (89) 1.5 /
Ravinsky, Grigory    2326 (49) 0.5 /
 
Dlugach    2 /
Pankratiev    0 /
 
Fogelevich, Fedor    2058 (156) 1 /
Weinstein, Samuil    2238 (57) 1 /
 
Scadrin    0 /
Gorfinkel, Alexander    2165 (57) 2 /
 
Morachevskaya, Olga    0 /
Girvidz, Maria    2 /
 
Rubtsova, Olga    1.5 /
Ageeva, Lidia    0.5 /
 
Kopieva, Ms.    0 /
Tikhomirova, Irina    2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Moscow - Leningrad Team Match
Place: Moscow or Leningrad (?)
Start date: 1927
End date: 1927
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 190

Tournament page created: 16 Dec. 2018