Leningrad 1927 (1)




Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Zubarev, Nikolay    2403 (36) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2427 (33) 1 /
 
Verlinsky, Boris    2455 (45) 0 /
Rabinovich, Ilya    2482 (38) 2 /
 
Dus-Chotimirsky, Fedor    2450 (39) 1 /
Romanovsky, Peter    2540 (34) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2385 (57) 1 /
Gothilf, Solomon    2367 (41) 1 /
 
Sergeev, Alexander    2370 (35) 1.5 /
Kubbel, Arvid    2375 (42) 0.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2412 (31) 0.5 /
Botvinnik, Mikhail    2505 (36) 1.5 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2328 (35) 2 /
Rokhlin, Yakov    2272 (34) 0 /
 
Pavlov-Pianov, Nikolay    2314 (37) 0.5 /
Model, Abram    2384 (34) 1.5 /
 
Slonim, Solomon    2331 (40) 1 /
Golubev, Ivan    2296 (42) 1 /
 
Bernstein, A.S.    2371 (52) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2391 (53) 1 /
 
Grekov, Nikolay    2233 (44) 0.5 /
Kagan, Moisey    2266 (59) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2341 (40) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2320 (44) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2273 (48) 0.5 /
Fedoseev, Sergei    2247 (74) 1.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2346 (71) 1.5 /
Travin, Lev    2265 (52) 0.5 /
 
Geiler, Grigory    2212 (41) 0.5 /
Alatortsev, Vladimir    2390 (50) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2358 (43) 1.5 /
Perfiliev, Alexander    2245 (40) 0.5 /
 
Panov, Vasily    2404 (55) 1.5 /
Salmiņs, Nikolajs    2003 (171) 0.5 /
 
Yudkovsky, M.I.    2231 (57) 1 /
Ragozin, Viacheslav    2321 (45) 1 /
 
Radugin, A.V.    2119 (66) 0.5 /
Rivlin, B.K.    2267 (51) 1.5 /
 
Panchenko, Nil    2168 (44) 0.5 /
Yuriev, Vladimir    2169 (54) 0.5 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2164 (49) 0.5 /
Zhilin, A.    2353 (55) 1.5 /
 
Musatov, V.N.    2150 (61) 0.5 /
Yuriev, Boris    2200 (57) 1.5 /
 
Karpenko, Nikolay    2224 (88) 1.5 /
Ravinsky, Grigory    2327 (47) 0.5 /
 
Dlugach, G.    2 /
Pankratiev, A.    0 /
 
Fogelevich, Fedor    2268 (76) 1 /
Weinstein, Samuil    2250 (53) 1 /
 
Shadrin, A.    0 /
Gorfinkel, Alexander    2168 (53) 2 /
 
Morachevskaya, Olga    1843 (99) 0 /
Girvidz, Maria    1830 (97) 2 /
 
Rubtsova, Olga    2096 (95) 1.5 /
Ageeva, Lidia    1956 (97) 0.5 /
 
Kopieva, Ms. I.    0 /
Tikhomirova, Irina    1730 (109) 2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Moscow - Leningrad Team Match
Place: Leningrad
Start date: 1 May 1927
End date: 2 May 1927
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 190
Web
   Popovsky, Alexey.  [Match Moscow-Leningrad 25.5:31.5 Leningrad 1-2.5.1927]

Tournament information updated: 30 Dec. 2020