Leningrad 1937 (3)
Results
 
Crosstable scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games   
Rovner, Dmitry    2426 (36) 10 / 15 
Tolush, Alexander    2445 (34) 10 / 15 
Chekhover, Vitaly    2447 (31) 10 / 15 
Rabinovich, Ilya    2468 (33) 9.5 / 15 
Sokolsky, Alexey    2417 (33) 9 / 15 
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2420 (30) 8.5 / 15 
Lisitsin, Georgy    2473 (32) 8 / 15 
Shchipunov, Grigory    2372 (46) 8 / 15 
Goldberg, Grigory    2366 (38) 7.5 / 15 
Zek, Ilya    2320 (48) 7 / 15 
Klaman, Konstantin    2281 (46) 6.5 / 15 
Sozin, Veniamin    2380 (40) 6.5 / 15 
Abramov, Lev    2333 (47) 6 / 15 
Ravinsky, Grigory    2378 (40) 5.5 / 15 
Yagdfeld, G.    2283 (54) 5.5 / 15 
Rozenstein, Yuly    2210 (57) 2.5 / 15 
 
 

Event table notes

Event data
Name: 12th Leningrad Championship
Place: Leningrad
Start date: Oct. 1937
End date: Nov. 1937
 
Notes:
Di Felice has 'Shchipunov, Vladimir' here; RusBase has 'Shchipunov G.'.
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1936-1940, page 112
Web
   Popovsky, Alexey.  [12 Championship of Leningrad- 1937]

Tournament page created: 21 Jun. 2023