Leningrad 1938 (3)
Results
 
Crosstable scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games   
Shamaev, Leonid    2437 (32) 14 / 21 
Alatortsev, Vladimir    2474 (34) 13 / 20 
Lilienthal, Andor    2510 (32) 13 / 21 
Chekhover, Vitaly    2452 (33) 12.5 / 21 
Rovner, Dmitry    2408 (32) 12.5 / 21 
Ragozin, Viacheslav    2496 (33) 11.5 / 20 
Kopaev, Nikolay    2405 (34) 12.5 / 21 
Tolush, Alexander    2462 (30) 11 / 20 
Lisitsin, Georgy    2468 (32) 12 / 21 
Sokolsky, Alexey    2417 (30) 12 / 21 
Gothilf, Solomon    2374 (36) 11.5 / 21 
Vasiliev, Viktor    2399 (32) 11 / 21 
Mazel, Isaak    2392 (36) 11 / 21 
Budo, Alexander    2366 (32) 9.5 / 20 
Grechkin, Dmitry    2403 (39) 9.5 / 17 
Kotov, Alexander    2447 (32) 9 / 21 
Kamishov, Mikhail    2390 (37) 8.5 / 21 
Zagoriansky, Evgeny    2342 (36) 8 / 21 
Panov, Vasily    2422 (28) 7.5 / 21 
Troitsky, P.N.    2297 (44) 7 / 21 
Bastrikov, Georgy    2318 (40) 6 / 21 
Levitas, B.    2246 (47) 4.5 / 21 
 
 

Event table notes

Event data
Name: 5th Trade Unions Championship
Place: Leningrad
Start date: Feb. 1938
End date: Mar. 1938
 
Notes:
Grechkin forfeited against Alatortsev, Ragozin, Tolush, and Budo.
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1936-1940, page 185
Web
   Popovsky, Alexey.  [Championship of Trade Unions 1938]

Tournament page created: 22 Aug. 2023