Leningrad 1937 (2)
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Alatortsev, Vladimir    2491 (31) 1 /
Levenfish, Grigory    2539 (34) 1 /
 
Kan, Ilia    2488 (31) 0.5 /
Romanovsky, Peter    2474 (45) 1.5 /
 
Riumin, Nikolay    2430 (44) 1 /
Lisitsin, Georgy    2474 (32) 1 /
 
Belavenets, Sergey    2511 (31) 2 /
Rauzer, Vsevolod    2448 (37) 0 /
 
Yudovich, Mikhail    2469 (31) 1 /
Rabinovich, Ilya    2468 (33) 1 /
 
Panov, Vasily    2421 (29) 1.5 /
Chekhover, Vitaly    2447 (31) 0.5 /
 
Zubarev, Nikolay    2293 (40) 0 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2421 (30) 2 /
 
Chistiakov, Alexander    2368 (36) 0 /
Sozin, Veniamin    2381 (40) 2 /
 
Kotov, Alexander    2439 (36) 2 /
Sokolsky, Alexey    2417 (33) 0 /
 
Kogan, S.    2360 (39) 0.5 /
Tolush, Alexander    2445 (34) 1.5 /
 
Zagoriansky, Evgeny    2315 (37) 1 /
Budo, Alexander    2392 (35) 1 /
 
Fogelevich, Fedor    2328 (41) 1.5 /
Rovner, Dmitry    2426 (36) 0.5 /
 
Iglitsky, Alexander    2223 (52) 0 /
Ravinsky, Grigory    2378 (40) 2 /
 
Kots, A.    2334 (46) 1 /
Abramov, Lev    2333 (47) 1 /
 
David, Mikhail    2220 (53) 1 /
Goldberg, Grigory    2366 (38) 1 /
 
Poliak, Abram    2313 (51) 0.5 /
Stepanov, Georgy    2358 (44) 1.5 /
 
Leikin    2297 (62) 1 /
Klaman, Konstantin    2281 (46) 1 /
 
Podolny, Grigory    2177 (72) 0 /
Shchipunov, Vladimir    2314 (64) 2 /
 
Kamishov, Mikhail    2363 (46) 1 /
Zek, Ilya    2321 (48) 1 /
 
Snegirev, V.N.    2276 (69) 2 /
Vasiliev, Viktor    2336 (44) 0 /
 
Chudova, Vera    1894 (53) 1 /
Semenova-Tian-Shanskaya, Olga    1959 (54) 1 /
 
Bluket, Nina    1755 (57) 0.5 /
Ageeva, Lidia    1914 (62) 1.5 /
 
Morachevskaya, Olga    1864 (57) 1 /
Lobanova, Natalia    1795 (65) 1 /
 

Event table notes

Event data
Name: Moscow - Leningrad Team Match
Place: Leningrad
Start date: 30 June 1937
End date: 1 July 1937
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1936-1940, page 149
Web
   Popovsky, Alexey.  [Match Moscow-Leningrad 21:25 Leningrad 30.6-1.7.1937]

Tournament information updated: 13 Sept. 2023