Leningrad (?) 1926
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Rabinovich, Abram    2416 (43) 1.5 /
Romanovsky, Peter    2550 (43) 0.5 /
 
Zubarev, Nikolay    2390 (40) 0.5 /
Levenfish, Grigory    2533 (55) 1.5 /
 
Nenarokov, Vladimir    2400 (48) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2446 (38) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2409 (60) 1.5 /
Rabinovich, Ilya    2502 (39) 0.5 /
 
Sergeev, Alexander    2366 (40) 0.5 /
Kubbel, Arvid    2403 (49) 1.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2380 (39) 2 /
Rokhlin, Yakov    2254 (43) 0 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2349 (42) 1.5 /
Model, Abram    2309 (41) 0.5 /
 
Slonim, Solomon    2366 (46) 2 /
Golubev, Ivan    2266 (43) 0 /
 
Bernstein, A.S.    2339 (62) 1 /
Kagan, Moisey    2240 (49) 1 /
 
Maizelis, Ilia    2263 (57) 0.5 /
Travin, Lev    2283 (55) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2299 (44) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2322 (62) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2273 (49) 1.5 /
Kubbel, Leonid    2238 (63) 0.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2344 (62) 1.5 /
Botvinnik, Mikhail    2442 (42) 0.5 /
 
Tselikov, Nikolay    2192 (53) 0 /
Perfiliev, Alexander    2200 (48) 2 /
 
Musatov, V.N.    2147 (70) 2 /
Smirnov, Alexander    2054 (74) 0 /
 
Geiler, Grigory    2157 (46) 0 /
Weinstein, Samuil    2230 (55) 2 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2160 (54) 1 /
Yuriev, Vladimir    2146 (59) 1 /
 
Yutkovsky    2130 (95) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2224 (61) 1 /
 
Panchenko, Nil    2168 (46) 1 /
Sidorov, P.P.    1958 (75) 1 /
 
Karev    0.5 /
Pankratiev    1.5 /
 
Bluket, Nina    2 /
Tikhomirova, Irina    0 /
 
Kramer, Ms.    0 /
Girvidz, Maria    2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 4th Moscow - Leningrad Teach Match
Place: Leningrad (?)
Start date: 1926
End date: 1926
 
Notes:
The location is not given by Di Felice. Presumably it took place either in Leningrad or Moscow.
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 157

Tournament page created: 16 Dec. 2018