Leningrad (?) 1926
Results
 
Match scores
Name   Edo    Dev.   Score  /  Games 
Rabinovich, Abram    2423 (43) 1.5 /
Romanovsky, Peter    2534 (41) 0.5 /
 
Zubarev, Nikolay    2401 (39) 0.5 /
Levenfish, Grigory    2539 (50) 1.5 /
 
Nenarokov, Vladimir    2420 (46) 1 /
Ilyin-Zhenevsky, Alexander    2459 (37) 1 /
 
Blumenfeld, Beniamin    2416 (60) 1.5 /
Rabinovich, Ilya    2523 (38) 0.5 /
 
Sergeev, Alexander    2377 (40) 0.5 /
Kubbel, Arvid    2402 (47) 1.5 /
 
Grigoriev, Nikolay    2392 (39) 2 /
Rokhlin, Yakov    2286 (40) 0 /
 
Kholodkevich, Khrisogon    2351 (41) 1.5 /
Model, Abram    2323 (38) 0.5 /
 
Slonim, Solomon    2364 (44) 2 /
Golubev, Ivan    2275 (41) 0 /
 
Bernstein, A.S.    2373 (54) 1 /
Kagan, Moisey    2268 (47) 1 /
 
Maizelis, Ilia    2259 (53) 0.5 /
Travin, Lev    2288 (54) 1.5 /
 
Poliak, Abram    2313 (43) 1 /
Shebarshin, Mikhail    2348 (55) 1 /
 
Rosenkrantz, Karl    2283 (45) 1.5 /
Kubbel, Leonid    2253 (59) 0.5 /
 
Yurdanski, Pyotr    2352 (62) 1.5 /
Botvinnik, Mikhail    2461 (41) 0.5 /
 
Tselikov, Nikolay    2186 (48) 0 /
Perfiliev, Alexander    2206 (45) 2 /
 
Musatov, V.N.    2155 (70) 2 /
Smirnov, Alexander    2070 (73) 0 /
 
Geiler, Grigory    2165 (44) 0 /
Weinstein, Samuil    2246 (54) 2 /
 
Nemlicher, S.Ya.    2168 (54) 1 /
Yuriev, Vladimir    2153 (58) 1 /
 
Yutkovsky    2184 (89) 1 /
Ostrovsky, Pavel    2291 (55) 1 /
 
Panchenko, Nil    2175 (45) 1 /
Sidorov, P.P.    1965 (75) 1 /
 
Karev    0.5 /
Pankratiev    1.5 /
 
Bluket, Nina    2 /
Tikhomirova, Irina    0 /
 
Kramer, Ms.    0 /
Girvidz, Maria    2 /
 

Event table notes

Event data
Name: 4th Moscow - Leningrad Teach Match
Place: Leningrad (?)
Start date: 1926
End date: 1926
 
Notes:
The location is not given by Di Felice. Presumably it took place either in Leningrad or Moscow.
 
References
Books
   Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 157

Tournament page created: 16 Dec. 2018